Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa nơi có gia tốc


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có đồ thị: 

Giả sử ở vị trí cân bằng, lò xo giãn một đoạn ∆l0

Lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn cực đại là:

(left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{{F_{dhmax }} = kleft( {Delta {l_0} + A} right)}\
{{F_{phmax }} = kA}
end{array} Rightarrow {F_{dhmax }} > {F_{phmax }}} right.)

Từ đồ thị ta thấy đồ thị (1) là đồ thị lực phục hồi, đồ thị (2) là đồ thị lực đàn hồi

Ta có: (frac{{{F}_{dhmax }}}{{{F}_{phmax }}}=frac{kleft( Delta {{l}_{0}}+A right)}{kA}=frac{3}{2}Rightarrow 2left( Delta {{l}_{0}}+A right)=3ARightarrow A=2Delta {{l}_{0}})

Nhận xét: lực phục hồi có độ lớn nhỏ nhất tại vị trí cân bằng → tại thời điểm t1, vật ở vị trí cân bằng

Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất tại vị trí lò xo không biến dạng → tại thời điểm t2, vật ở vị trí lò xo không  biến dạng lần thứ 2 kể từ thời điểm t1 

Lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn cực đại tại vị trí biên dưới → tại thời điểm t3, vật ở vị trí biên dưới lần  đầu tiên kể từ thời điểm t2 

Ta có vòng tròn lượng giác: 

Từ vòng tròn lượng giác ta thấy từ thời điểm t1 đến t2, vecto quay được góc: (Delta varphi =frac{5pi }{6}(rad))

Ta có: (Delta varphi =omega left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} right)Rightarrow frac{5pi }{6}=omega .frac{pi }{12}Rightarrow omega =10(ratext{d/s)})

Mà (omega =sqrt{frac{g}{Delta {{l}_{0}}}}Rightarrow 10=sqrt{frac{10}{Delta {{l}_{0}}}}Rightarrow Delta {{l}_{0}}=0,1(m))

(Rightarrow A=2Delta {{l}_{0}}=0,2(m))

Nhận xét: từ thời điểm t1 đến t3, vật đi được quãng đường là:

S = 3A = 3.0,2 = 0,6 (m) 

Vecto quay được góc: 

(Delta varphi =frac{3pi }{2}=omega .left( {{t}_{3}}-{{t}_{1}} right)Rightarrow {{t}_{3}}-{{t}_{1}}=frac{frac{3pi }{2}}{10}=frac{3pi }{20}(s))

Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 đến t3 là: 

({{v}_{tb}}=frac{S}{{{t}_{3}}-{{t}_{1}}}=frac{0,6}{frac{3pi }{20}}approx 1,27(text{m/s)})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ