Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằg nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1,2m.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Gọi (hleft( m right)) là chiều cao của hai bể nước hình trụ đã cho (left( h>0 right))

(R) là bán kính đáy của bể nước hình trụ mới (left( R>0 right)).

Suy ra thể tích của bể nước hình trụ mới là (V=pi {{R}^{2}}h.)

Vì thể tích của bể nước mới bằng tổng thể tích của hai bể nước hình trụ ban đầu nên

(V={{V}_{1}}+{{V}_{2}}Leftrightarrow pi {{R}^{2}}h=pi {{.1}^{2}}.h+pi {{.1.2}^{2}}.hLeftrightarrow R=sqrt{2,44}approx 1,56m.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ