Một chất điểm dao động có phương trình li độ sau:


 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động có phương trình li độ sau: (x=4cos left( frac{4pi }{3}t+frac{5pi }{6} right)(x)tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0 chất điểm đi qua li độ (x=2sqrt{3}~text{cm}) lần thứ 2012 vào thời điểm

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Quay một vòng đi qua li độ (x=2sqrt{3}~text{cm}) là hai lần. 

  Để có lần thứ 2012 = 2.1005 + 2 thì phải quay 1005 vòng và quay thêm một góc  

  4π/3, tức là tổng góc quay: (Delta varphi =1005.2pi +4pi /3)

   Thời gian: (t=frac{Delta varphi }{omega }=frac{1005.2pi +frac{4pi }{3}}{frac{4pi }{3}}=1508,5(s)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ