Mike doesnt feel well today. He cant go out with his friends


 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence thar best combines ench pair of sentences in the following questions

  Câu hỏi:

  Mike doesn’t feel well today. He can’t go out with his friends

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ