Many people joined hands to support people in central Vietnam to overcome consequences of natural disasters in 2020.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

  Câu hỏi:

  Many people joined hands to support people in central Vietnam to overcome consequences of natural disasters in 2020.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng 

  Giải thích: 

  disasters (n): tai hoạ, thảm hoạ 

  A. abilities (n): khả năng                     B. wonders (n): kỳ quan 

  C. habitats (n): môi trường sống         D. catastrophes (n): thảm họa, tai họa

  => disasters (n) = catastrophes (n): thảm họa, tai họa 

  Tạm dịch: Nhiều người đã chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

  Chọn D.  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ