Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm (L=11,3mu H)


 • Câu hỏi:

  Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm (L=11,3mu H)và tụ điện có điện dung (C=1000pF). Mạch điện nói trên có thể thu được sóng có bước sóng (lambda _0) bằng bao nhiêu?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  Bước sóng mạch thu được: (lambda_0 =2pi csqrt{LC}=2pi .3.10^8.sqrt{11,3.10^{-6}.1000.10^{-12}}=200m) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ