[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 75: Ôn tập chung


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a, Số gồm 3 trăm, 6 chục và 7 đơn vị là ……….

b, Số gồm 2 trăm, 8 chục và 8 đơn vị là ……….

c, Số gồm 7 trăm, 0 chục và 3 đơn vị là ……….

d, Số gồm 5 trăm, 9 chục và 0 đơn vị là ……….

Lời giải:

a, Số gồm 3 trăm, 6 chục và 7 đơn vị là 367

b, Số gồm 2 trăm, 8 chục và 8 đơn vị là 288

c, Số gồm 7 trăm, 0 chục và 3 đơn vị là 703

d, Số gồm 5 trăm, 9 chục và 0 đơn vị là 590

Bài 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

786 = ……………………………                             425 = ……………………………

650 = ……………………………                             902 = ……………………………

Lời giải:

786 = 700 + 80 + 6                             425 = 400 + 20 + 5

650 = 600 + 50                                    902 = 900 + 2

Bài 3: Cho các số 263; 326; 236; 362

a, Viết các số đã cho theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ………………………………….

Từ lớn đến bé: ………………………………….

b, Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Trong bốn số đã cho, số lớn nhất là ……….; số bé nhất là ……….

Lời giải:

a, Từ bé đến lớn: 236; 263; 326; 362

Từ lớn đến bé: 362; 326; 263; 236

b, Trong bốn số đã cho, số lớn nhất là 362; số bé nhất là 236

Bài 4: Số?

a, 

Thừa số 2 2 2 2 5 5 5 5
Thừa số 6 7 8 9 5 4 3 2
Tích                

b, 

Số bị chia 25 35 45 50 18 16 14 20
Số chia 5 5 5 5 2 2 2 2
Thương                

Lời giải:

a, 

Thừa số 2 2 2 2 5 5 5 5
Thừa số 6 7 8 9 5 4 3 2
Tích 12 14 16 18 25 20 15 10

b, 

Số bị chia 25 35 45 50 18 16 14 20
Số chia 5 5 5 5 2 2 2 2
Thương 5 7 9 10 9 8 7 10

Bài 5: Ngày thứ nhất, nhà Biển làm được 150 l nước mắm. Ngày thứ hai, nhà biển làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 65 l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai nhà Biển làm được bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải:

Ngày thứ hai nhà Biển làm được số lít nước mắm là:

            150 + 65 = 215 (lít)

Đáp số: 215 lít

Bài 1: Đặt tính rồi tính

47 + 26                         247 + 172                         82 – 48                         543 – 109

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 75: Ôn tập chung

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 75: Ôn tập chung

a, Con bò A và con bò D cân nặng tất cả là ………. kg

b, Con bò B nặng hơn con bò C là ………. kg

Lời giải:

a, Con bò A và con bò D cân nặng tất cả là 763 kg

b, Con bò B nặng hơn con bò C là 3 kg

Bài 3: a, Số?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 75: Ôn tập chung

Trong hình bên:

Có ….. hình tam giác;

Có ….. hình tứ giác

b, Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 75: Ôn tập chung

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 75: Ôn tập chung

Lời giải:

a, Có 5 hình tam giác;

Có 6 hình tứ giác

b, B

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho đường gấp khúc ABCD như hình vẽ

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 75: Ôn tập chung

a, Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng BC là ….. m

b, Độ dài đường gấp khúc ABCD là ….. m

Lời giải:

a, Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng BC là 9 m

b, Độ dài đường gấp khúc ABCD là 140 m

Bài 5: Tàu thứ nhất chở 26 khách du lịch. Tàu thứ hai chở nhiều hơn tàu thứ nhất 4 khách du lịch. Hỏi tàu thứ hai chở bao nhiêu khách du lịch?

Lời giải:

Tàu thứ hai chở số khách du lịch là:

          26 + 4 = 30 (khách du lịch)

Đáp số: 30 khách du lịchLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ