[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng


Bài 1: Dưới đây là các hình vuông, hình tròn, hình tam giác mà bạn Nam cắt được

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

a, Số?

Em ước lượng xem cả ba loại (hình tròn, hình vuông, hình tam giác), bạn Nam cắt tất cả được khoảng mấy chục hình rồi đếm lại.

Em ước lượng có tất cả khoảng ….. chục hình

Em đếm được có tất cả ….. hình

b, Số?

Hình Hình vuông Hình tròn Hình tam giác
Số hình      

c, Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình nào có nhiều nhất?

A. Hình vuông                             B. Hình tròn                              C. Hình tam giác

Lời giải:

a, Em ước lượng có tất cả khoảng 3 chục hình

Em đếm được có tất cả 28 hình

b, 

Hình Hình vuông Hình tròn Hình tam giác
Số hình  10  11  7

c, B

Bài 2: Mai đã vẽ được 10 hình tròn, 9 hình vuông và 10 hình tam giác. Em hãy vẽ thêm các hình tròn, hình vuông, hình tam giác vào biểu đồ tranh sao cho thích hợp.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Ba con thỏ chạy vào cả hai chuồng M và N, chuồng nào cũng có thỏ.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Khả năng nào xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a, Chuồng M có 2 con thỏ

A. Có thể                             B. Không thể                             C. Chắc chắn

b, Chuồng N có 3 con thỏ

A. Có thể                             B. Không thể                             C. Chắc chắn

a, Chuồng N có ít nhất 1 con thỏ

A. Có thể                             B. Không thể                             C. Chắc chắn

Lời giải:

a, A

b, B

c, CLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ