[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia


Bài 1: Nối (theo mẫu)

Mỗi nhóm con vật có bao nhiêu cái chân?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 2: Viết tích thành tổng các số hạng băng nhau rồi tính

a, 4 x 5 = …………… = …………… Vậy 4 x 5 = ……………

b, 4 x 6 = …………… = …………… Vậy 4 x 6 = ……………

c, 10 x 3 = …………… = …………… Vậy 10 x 3 = ……………

Lời giải:

a, 4 x 5 =  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 Vậy 4 x 5 = 20

b, 4 x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 Vậy 4 x 6 = 24

c, 10 x 3 = 10 + 10 + 10 = 30 Vậy 10 x 3 = 30

Bài 3: Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 4: Có 12 kg đường chia đều vào hai túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam đường?

Lời giải:

Mỗi túi có số kg đường là :

     12 : 2 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mỗi lọ hoa có 5 bông hồng và 2 bông cúc. Hỏi 6 lọ hoa như vậy có:

a, Bao nhiêu bông hoa hồng?

A. 25 bông                      B. 30 bông                      C. 35 bông

b, Bao nhiêu bông hoa cúc?

A. 14 bông                      B. 12 bông                      C. 10 bông

Lời giải:

a, B

b, B

Bài 1: Số?

a, 

Thừa số 2 2 2 5 5 5
Thừa số 6 7 8 4 5 9
Tích            

b, 

Số bị chia 12 14 16 15 30 35
Số chia 2 2 2 5 5 5
Thương            

Lời giải:

a, 

Thừa số 2 2 2 5 5 5
Thừa số 6 7 8 4 5 9
Tích 12 14 16 20 25 45

b, 

Số bị chia 12 14 16 15 30 35
Số chia 2 2 2 5 5 5
Thương 6 7 8 3 6 7

Bài 2: Nối (theo mẫu)

Mỗi chìa khóa mở được ổ khóa nào?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 3: Số?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 4: Mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng. Hỏi 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng?

Lời giải:

3 chuyến hàng như vậy có số ô tô chở hàng là:

    5 x 3 = 15 (ô tô)

Đáp số: 15 ô tô

Bài 5: Cứ 5 thanh tre dài bằng nhau. Rô-bốt đan được một ngôi sao 5 cánh. Hỏi phải dùng bao nhiêu thanh tre như vậy để đan được 4 ngôi sao 5 cánh?

Lời giải:

Số thanh tre phải dùng để đan được 4 ngôi sao 5 cánh là:

            5 x 4 = 20 (thanh tre)

Đáp số: 20 thanh tre

Bài 1: Số?

a,

X 2 2 2 5 5 5
7 6 5 4 3 2
  14          

b, 

: 14 16 18 40 45
2 2 2 5 5
  7        

Lời giải:

a,

X 2 2 2 5 5 5
7 6 5 4 3 2
  14 12 10 20 15 10

b, 

: 14 16 18 40 45
2 2 2 5 5
  7 8 9 8 9

Bài 2: Thỏ vào được chuồng khi kết quả của phép tính ghi trên thỏ bằng số ghi ở chuồng đó.

a, Nối mỗi con thỏ với chuồng nó được vào (theo mẫu)

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

b, Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Chuồng nào có nhiều thỏ được vào nhất?

A. Chuồng số 6                          B. Chuồng số 5                          C. Chuồng số 10

Lời giải:

a,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

b, A

Bài 3: Số?

a,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Lời giải:

a,

 [KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 4: Trong nhà để xe có 10 xe máy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bánh xe máy?

Lời giải:

Có tất cả số bánh xe máy là:

          10 x 2 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe

Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong chuồng gà có cả gà và thỏ. Biết cả gà và thỏ có 10 cái chân và số gà nhiều hơn số thỏ. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà?

A. 6 con gà                            B. 3 con gà                            C. 2 con gà

Lời giải:

Đáp án B: 3 con gàLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ