[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100


Bài 1: Tính nhẩm:

a, 50 + 30 = …..                     b, 70 + 30 = …..                     c, 50 + 50 = …..

    80 – 50 = …..                          100 – 70 = …..                        90 – 30 = …..

    80 – 30 = …..                          100 – 30 = …..                        100 – 60 = …..

Lời giải:

a, 50 + 30 = 80                     b, 70 + 30 = 100                     c, 50 + 50 = 100

    80 – 50 = 30                          100 – 70 = 30                          90 – 30 = 60

    80 – 30 = 50                          100 – 30 = 70                          100 – 60 = 40

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a, 48 + 6                            25 + 69                            56 + 37

b, 62 – 8                             73 – 46                             80 – 59

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 3: Tô màu đỏ vào những đám mây ghi phép tính có kết quả bé hơn 56, màu xanh vào những đám mây ghi phép tính có kết quả lớn hơn 75

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Lời giải:

50 + 4 = 54                  88 – 40 = 48                  57 + 20 = 77

82 – 2 = 80                   60 + 24 = 84                 91 – 21 = 70

Tô màu đỏ vào những đám mây ghi phép tính có kết quả bé hơn 56: 50 + 4; 88 – 40

Tô màu xanh vào những đám mây ghi phép tính có kết quả lớn hơn 75: 57 + 20; 82 -2; 60 + 24

Bài 4: Quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài 80 km. Quãng đường Hà Nội – Bắc Giang dài 62 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài hơn quãng đường Hà Nội – Bắc Giang bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài hơn quãng đường Hà Nội – Bắc Giang số ki-lô-mét là:

            80 – 62 = 18 (km)

Đáp số: 18 km

Bài 5: Số?

a,

 [KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Lời giải:

a,

 [KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 1: Đ, S?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a, 39 + 36                        66 + 28                        7 + 85

b, 85 – 56                         93 – 88                         52 – 9

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 3: Tô màu vàng vào quả bóng ghi phép tính có kết quả bé nhất, màu tím vào quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn nhẩt

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Lời giải:

35 + 50 = 85                              86 – 26 = 40

80 + 4 = 84                                100 – 30 = 70

Ta thấy 40

Tô màu vàng vào quả bóng ghi phép tính có kết quả bé nhất là: 86 – 26

Tô màu tím vào quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn nhẩt là: 35 + 50

Bài 4: Trong ngày sinh nhật bà , Việt hỏi: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi?”. Bà nói: “Cháu tính nhé! Năm nay ông 65 tuổi, bà kém ông 6 tuổi”. Em hãy cùng Việt tính tuổi của bà.

Lời giải:

Năm nay bà có số tuổi là: 

        65 – 6 = 59 (tuổi)

Đáp số: 59 tuổi

Bài 5: a, Tính.

76 + 18 – 9 = ………………….

81 – 54 + 8 = ………………….

b, Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số giống nhau

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: ……….

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: ……….

Hiệu của hai số trên là: ……….

Lời giải:

a, 76 + 18 – 9 = 85

81 – 54 + 8 = 35

b, Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Hiệu của hai số trên là: 79

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a, Tổng của 46 và 38 là:

A. 84                        B. 85                        C. 74

b, Hiệu của 81 và 57 là:

A. 34                        B. 24                        C. 42

c, Kết quả tính 58 + 5 – 29 là:

A. 63                        B. 44                        C. 34

d, Kết quả tính 44 – 6 + 46 là:

A. 38                        B. 84                        C. 85

Lời giải:

a, A

b, B

c, C

d, B

Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 3: >;

56 ….. 34 + 19                              94 – 27 ….. 48 + 25

36 ….. 82 – 46                               48 + 45 ….. 94 – 5

Lời giải:

56 > 34 + 19                              94 – 27

36 = 82 – 46                               48 + 45 > 94 – 5

Bài 4: Mai cân nặng 25 kg, Mi cân nặng 16 kg. Hỏi Mai cân nặng hơn Mi bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Mai cân nặng hơn Mi số ki-lô-gam là:

          25 – 16 = 9 (kg)

Đáp số: 9 kg

Bài 5: Số?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ