Indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress: internet, powerful, benefit, athletics


 • Câu hỏi:

  Indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress: internet, powerful, benefit, athletics

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

  Giải thích: 

  A. internet /’ɪntǝnet/                B. powerful /’paʊəfl/

  C. benefit /’benɪfit/                  D. athletics /æθ’letɪks/

  Quy tắc:

  – Hậu tố “-ful” không làm thay đổi trọng âm từ gốc.

  – Những từ có tận cùng là đuôi “-ics” có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

  – Đa số danh từ có 3 âm tiết (không kết thúc bằng các đuôi đặc biệt) thường có trọng âm rơi vào âm tiết 1.

  Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ