Hỗn hợp E este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân t�


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án D

X và Y lần lượt có dạng ({{C}_{n}}{{H}_{2}}_{n-2}{{O}_{2}}) và ({{C}_{m}}{{H}_{2}}_{m-4}{{O}_{4}}) ((nge 3;mge 4)).

Ta có: ({{n}_{C{{O}_{2}}}}-text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}=text{ }left( ktext{ }-text{ 1} right).{{n}_{hoptext{ chat}}}) (với k là độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ).

Áp dụng: ({{n}_{C{{O}_{2}}}}-text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}=)nx + 2nY = ({{n}_{COO}}Rightarrow ) ({{n}_{COO}}) = 0,11 mol.

({{m}_{E}}=text{ }{{m}_{C}}+text{ }{{m}_{H}}+text{ }{{m}_{0}}) = 0,43.12 + 0,32.2 + 0,11. 2. 16 = 9,32(g).

→ Thí nghiệm 2 dùng gấp thí nghiệm 1 là (frac{46,6}{9,32}) = 5 lần.

→ ({{n}_{CO{{O}_{thitext{ nghiem 2}}}}}) = 0,11 . 5 = 0,55 mol

 ({{n}_{{{H}_{2}}Otext{ ban dau}}})= 176(g). Đặt nx = x; ({{n}_{Y}}_= y → x + 2y = 0,55 mol.

(sum{{{m}_{{{H}_{2}}O/Z}}})= 176 + 18 X 2y = (176 + 36y) (g); MT = 32 → T là [C{{H}_{3}}OH]với số mol là x.

(to {{m}_{binhtbreve{a}ng}}) = 188,85(g) = 176 + 36y + 32x – 0,275.2

Giải hệ có: x = 0,25 mol; y = 0,15 mol.

Đặt số C của X và Y là a và b (a > 4; b > 4) → 0,25a + 0,15b = 0,43. 5

Giải phương trình nghiệm nguyên có: a = 5; b = 6.

→ Y là C6H804 → (%{{m}_{Y}}=frac{0,15.144}{46,6}.100%)= 46,35%.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ