His parents are satisfied with his result when he was at high school yesterday.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  His parents are satisfied with his result when he was at high school yesterday.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Chia động từ theo trạng ngữ chỉ thời gian

  Giải thích: Do mệnh đề “when” chia quá khứ đơn, nên mệnh đề chính cũng phải chia theo quá khứ

  Sửa:  are => were

  Tạm dịch: Cha mẹ của anh ta hài lòng với kết quả của anh ta khi anh ta học trung học. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ