His friends suggested that he chooses Hanoi University rather than National University.Câu hỏi: His friends suggested that he chooses Hanoi University rather than National University. A. suggested B. that C. chooses D. rather than   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C ĐÂY LÀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TRONG BÀI HỌC CỦA TIẾNG ANH 12 MỚI. =======***========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ