Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số (y = fleft( x right)). – Sách Toán


Câu hỏi:
Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số (y = fleft( x right)).

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {fleft( {x – 10} right) + m} right|) có ít nhất (5) điểm cực trị?

A. (6).

B. (5).

C. (7).

D. (8).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Nhận xét:

– Hàm số(y = left| {f(x) – alpha } right|) có số điểm cực trị bằng số cực trị của hàm (y = f(x)) và số giao điểm của đồ thị hàm (y = f(x)) với đường thẳng (y = alpha ).

– Số điểm cực trị của hàm (y = f(x)) bằng số điểm cực trị của hàm (y = f(x + a))

Từ nhận xét trên ta có: Hàm số(y = f(x – 10)) có 3 cực trị.

Vậy ta cần đường thẳng (y = – m) cắt đồ thị hàm số (y = f(x – 10)) tại ít nhất 2 điểm khác cực trị.

Từ đồ thị ta suy ra: ( – m > – 6 Leftrightarrow m < 6).

Do (m in {mathbb{N}^*}) nên (m in {rm{{ }}1,2,3,4,5} ).

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ