Gọi (left( H right)) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (left( C right)) của hàm số (y = sqrt x ), trục (Ox) và đường thẳng (x = 9). Cho điểm (M) thuộc đồ thị (left( C right)) và điểm (Aleft( {9;0} right)). Gọi ({V_1}) là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi hình phẳng (left( H right)) quay quanh trục (Ox), ({V_2}) là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi tam giác (OMA) quay quanh trục (Ox). Biết ({V_1} = 2{V_2}). – Sách Toán

Gọi (left( H right)) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (left( C right)) của hàm số (y = sqrt x ), trục (Ox) và đường thẳng (x = 9). Cho điểm (M) thuộc đồ thị (left( C right)) và điểm (Aleft( {9;0} right)). Gọi ({V_1}) là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi hình phẳng (left( H right)) quay quanh trục (Ox), ({V_2}) là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi tam giác (OMA) quay quanh trục (Ox). Biết ({V_1} = 2{V_2}). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ