Gọi (A) là tập hợp các số phức (z) thỏa mãn (frac{{2 – i}}{z}) là số thực và (left| {bar z + 2z} right| = sqrt {37} ). Tổng của các phần tử của (A) là  – Sách Toán


DẠNG TOÁN 42 TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Gọi (A) là tập hợp các số phức (z) thỏa mãn (frac{{2 – i}}{z}) là số thực và (left| {bar z + 2z} right| = sqrt {37} ). Tổng của các phần tử của (A) là 

A.(0). 

B. ( – 4). 

C. ( – 4 + 2i). 

D. (4 – 2i).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi (z = a + bi;,a,b in mathbb{R}).

Điều kiện (z ne 0).

+ Ta có (frac{{2 – i}}{z} = frac{{2 – i}}{{a + bi}} = frac{{left( {2 – i} right)left( {a – bi} right)}}{{{a^2} + {b^2}}} = frac{{2a – b – left( {a + 2b} right)i}}{{{a^2} + {b^2}}} = frac{{2a – b}}{{{a^2} + {b^2}}} – frac{{a + 2b}}{{{a^2} + {b^2}}}i).

Vì (frac{{2 – i}}{z}) là số thực nên (a + 2b = 0 Leftrightarrow a =  – 2b,,,left( 1 right)). 

+ Ta có (left| {bar z + 2z} right| = sqrt {37}  Leftrightarrow left| {a – bi + 2a + 2bi} right| = sqrt {37}  Leftrightarrow left| {3a + bi} right| = sqrt {37} )( Leftrightarrow 9{a^2} + {b^2} = 37,,,,,,,left( 2 right)). 

Từ (left( 1 right)) vào (left( 2 right)) ta được (37{b^2} = 37 Leftrightarrow b =  pm 1).

Với (b = 1) ta có (z =  – 2 + i).

Với (b =  – 1) ta có (z = 2 – i).

Vậy tổng các phần tử của tập (A) là (0).

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ