Giả sử đồ thị hàm số (y = left( {{m^2} + 1} right){x^4} – 2m{x^2} + {m^2} + 1) có (3) điểm cực trị (A,B,C)với ({x_A}

Giả sử đồ thị hàm số (y = left( {{m^2} + 1} right){x^4} – 2m{x^2} + {m^2} + 1) có (3) điểm cực trị (A,B,C)với ({x_A} < {x_B} < {x_C}). Khi quay tam giác (ABC) quanh trục (AC) được một khối tròn xoay. Giá trị của (m) để thể tích khối tròn xoay đó lớn nhất thuộc khoảng nào dưới đây? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ