Dùng hạt(alpha ) có động năng K bắn vào hạt nhân(_{7}^{14}N) đứng yên


 • Câu hỏi:

  Dùng hạt (alpha ) có động năng K bắn vào hạt nhân (_{7}^{14}N) đứng yên gây ra phản ứng: (_{2}^{4}He+_{7}^{14}Nto X+_{1}^{1}H) . Phản ứng này thu được năng lượng 1,21MeV và không kèm theo bức xạ gam-ma. Lấy  khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Hạt nhân X và hạt nhân (_{1}^{1}H)  bay ra theo các hướng hợp với hướng chuyển động của hạt (alpha ) các góc lần lượt ({{20}^{o}})  và ({{70}^{o}}) . Động năng của hạt nhân (_{1}^{1}H) là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: (Q={{K}_{X}}+{{K}_{H}}-{{K}_{alpha }}=-1,21MeV)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: (overrightarrow{{{P}_{alpha }}}=overrightarrow{{{P}_{X}}}+overrightarrow{{{P}_{H}}})

  Ta có, góc tạo bởi (overrightarrow{{{P}_{X}}}bot overrightarrow{{{P}_{H}}})  nên:

  (begin{array}{l}
  tan {20^o} = frac{{{P_H}}}{{{P_X}}} Leftrightarrow {left( {tan {{20}^o}} right)^2} = frac{{{m_H}{K_H}}}{{{m_X}{K_X}}}\
  to {K_X} = frac{{{m_H}{K_H}}}{{{m_X}{{left( {tan {{20}^o}} right)}^2}}} = frac{{{K_H}}}{{17{{left( {tan {{20}^o}} right)}^2}}}\
  sin {20^o} = frac{{{P_H}}}{{{P_alpha }}} Leftrightarrow {left( {sin {{20}^o}} right)^2} = frac{{{m_H}{K_H}}}{{{m_alpha }{K_alpha }}}\
  to {K_alpha } = frac{{{m_H}{K_H}}}{{{m_alpha }{{left( {tan {{20}^o}} right)}^2}}} = frac{{{K_H}}}{{4{{left( {sin {{20}^o}} right)}^2}}}
  end{array})

  (frac{{{K}_{H}}}{17{{left( tan {{20}^{2}} right)}^{2}}}+{{K}_{H}}-frac{{{K}_{H}}}{4{{left( sin {{20}^{o}} right)}^{2}}}=-1,21MeV) suy ra ({{K}_{H}}=1,746MeV) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ