Đặt điện áp (u={{U}_{0}}cos omega t) vào 2 đầu đoạn mạch AB như hình


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có: (2LC{{omega }^{2}}=1Leftrightarrow frac{2omega L}{frac{1}{omega C}}=1Rightarrow 2{{Z}_{L}}={{Z}_{C}})

(Rightarrow 2{{u}_{L}}=-{{u}_{C}}Rightarrow 2{{u}_{L}}+{{u}_{C}}=0)

(Rightarrow 2{{u}_{AN}}+{{u}_{MB}}=2{{u}_{L}}+2{{u}_{X}}+{{u}_{X}}+{{u}_{C}})

(Rightarrow 2{{u}_{AN}}+{{u}_{MB}}=3{{u}_{X}})

(Rightarrow {{u}_{X}}=frac{2{{u}_{AN}}+{{u}_{MB}}}{3})

Giả sử ({{varphi }_{uMB}}=0Rightarrow {{varphi }_{uAN}}=frac{5pi }{12})

(Rightarrow left{ begin{align}

& {{u}_{MB}}=90sqrt{2}cos left( omega t right) \

& {{u}_{AN}}=120sqrt{2}.cos left( omega t+frac{5pi }{12} right) \

end{align} right.)

(Rightarrow {{u}_{X}}=frac{240sqrt{2}angle frac{5pi }{12}+90sqrt{2}angle 0}{3}=130,7angle 0,99)

(Rightarrow {{varphi }_{uX}}=0,99rad)

Lại có: ({{u}_{C}}={{u}_{MB}}-{{u}_{X}}=122,6angle -1,1)

⇒ Độ lệch pha giữa ({{u}_{X}}) và (i) là:  

({{varphi }_{X}}={{varphi }_{uX}}-{{varphi }_{i}}=0,99-0,47079=0,51921rad)

⇒ Hệ số công suất của X là:  

(cos varphi =cos 0,51921=0,868)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ