Đặt điện áp (u=20cos (100pi t))(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện là:

({{varphi }_{{{C}_{1}}}}-{{varphi }_{{{i}_{1}}}}=-frac{pi }{2}Rightarrow {{varphi }_{{{i}_{1}}}}={{varphi }_{{{C}_{1}}}}+frac{pi }{2}=-frac{pi }{6}+frac{pi }{2}=frac{pi }{3}(rad))

(Rightarrow {{varphi }_{1}}={{varphi }_{u}}-{{varphi }_{{{i}_{1}}}}=0-frac{pi }{3}=-frac{pi }{3}(rad))

(Rightarrow tan varphi =frac{{{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}}}{R}Rightarrow tan left( -frac{pi }{3} right)=frac{10sqrt{3}-{{Z}_{{{C}_{1}}}}}{10}Rightarrow {{Z}_{{{C}_{1}}}}=20sqrt{3}(Omega ))

Khi (C=3{{C}_{1}}Rightarrow {{Z}_{C}}=frac{{{Z}_{{{C}_{1}}}}}{3}=frac{20sqrt{3}}{3}=frac{20}{sqrt{3}})

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

({{I}_{0}}=frac{{{U}_{0}}}{sqrt{{{R}^{2}}+{{left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} right)}^{2}}}}=frac{20}{sqrt{{{10}^{2}}+{{left( 10sqrt{3}-frac{20}{sqrt{3}} right)}^{2}}}}=sqrt{3}(A))

Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện:

(tan varphi =frac{{{Z}_{L}}-{{Z}_{C}}}{R}=frac{10sqrt{3}-frac{20}{sqrt{3}}}{10}=frac{1}{sqrt{3}}Rightarrow varphi =frac{pi }{6}(rad))

(Rightarrow {{varphi }_{u}}-{{varphi }_{i}}=frac{pi }{6}Rightarrow {{varphi }_{i}}={{varphi }_{u}}-frac{pi }{6}=-frac{pi }{6}(rad))

(Rightarrow i=sqrt{3}cos left( 100pi t-frac{pi }{6} right)(A))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ