Có một mảnh bìa hình chữ nhật (ABCD) với (AB = 4a,AD = 2a.) Người ta đánh dấu M là trung điểm của AB, N và P là các điểm thuộc CD sao cho (DN = CP = a). Sau đó người ta cuốn mảnh bìa lại sao cho cạnh (BC) trùng với cạnh (AD) tạo thành một hình trụ. Thể tích của tứ diện(AMNP)với các đỉnh (A,M,N,P) nằm trên hình trụ vừa tạo thành bằng – Sách Toán

Có một mảnh bìa hình chữ nhật (ABCD) với (AB = 4a,AD = 2a.) Người ta đánh dấu M là trung điểm của AB, N và P là các điểm thuộc CD sao cho (DN = CP = a). Sau đó người ta cuốn mảnh bìa lại sao cho cạnh (BC) trùng với cạnh (AD) tạo thành một hình trụ. Thể tích của tứ diện(AMNP)với các đỉnh (A,M,N,P) nằm trên hình trụ vừa tạo thành bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ