Có bao nhiêu số phức (z) thỏa mãn (left| {z + i} right| = 2) và (left( {z + 2} right)left( {overline z  – 4i} right)) là số thuần ảo? – Sách Toán


DẠNG TOÁN 42 TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số phức (z) thỏa mãn (left| {z + i} right| = 2) và (left( {z + 2} right)left( {overline z  – 4i} right)) là số thuần ảo?

A.(0). 

B. (2). 

C. (1). 

D. (4). 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giả sử (z = x + yi)(left( {x,;y in mathbb{R}} right)) và (Mleft( {x;;;y} right))là điểm biểu diễn của số phức (z). Ta có

+ (left| {z + i} right| = 2)( Leftrightarrow )(left| {x + yi + i} right| = 2)( Leftrightarrow )(left| {x + left( {y + 1} right)i} right| = 2)( Leftrightarrow )(sqrt {{x^2} + {{left( {y + 1} right)}^2}}  = 2)( Leftrightarrow )({x^2} + {left( {y + 1} right)^2} = 4)

( Rightarrow )(M) thuộc đường tròn (left( {{C_1}} right)) tâm ({I_1}left( {0;;; – 1} right)), bán kính ({R_1} = 2).

+ (left( {z + 2} right)left( {overline z  – 4i} right) = left( {x + yi + 2} right)left( {x – yi – 4i} right) = left[ {left( {x + 2} right) + yi} right]left[ {x – left( {y + 4} right)i} right])

( = xleft( {x + 2} right) + yleft( {y + 4} right) + left[ {xy – left( {x + 2} right)left( {y + 4} right)} right]i)

( = xleft( {x + 2} right) + yleft( {y + 4} right) – left( {4x + 2y + 8} right)i)

(left( {z + 2} right)left( {overline z  – 4i} right)) là số thuần ảo ( Leftrightarrow )(xleft( {x + 2} right) + yleft( {y + 4} right) = 0)( Leftrightarrow ) ({x^2} + {y^2} + 2x + 4y = 0)

( Rightarrow )(M) thuộc đường tròn (left( {{C_2}} right)) tâm ({I_2}left( { – 1;;; – 2} right)), bán kính ({R_2} = sqrt 5 ) 

Đến đây ta có (M) là giao điểm của (left( {{C_1}} right)) và (left( {{C_2}} right)).

Ta có ({I_1}{I_2} = sqrt 2 )( Rightarrow )({R_2} – {R_1} < {I_1}{I_2} < {R_1} + {R_2})( Rightarrow )(left( {{C_1}} right)) cắt (left( {{C_2}} right)) tại (2) điểm phân biệt.

Vậy có (2) số phức thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ