Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) thì bất phương trình (left( {{3^x} + x – 11} right)left( {{3^x} – y} right)

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) thì bất phương trình (left( {{3^x} + x – 11} right)left( {{3^x} – y} right) < 0) có nghiệm nguyên và đồng thời có không quá 6 số nguyên (x)? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ