Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có nhiều nhất (9) số nguyên (x) thỏa mãn ({9.3^{2x}} – left( {9y + sqrt 3 } right){3^x} + sqrt 3 y


Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có nhiều nhất (9) số nguyên (x) thỏa mãn ({9.3^{2x}} – left( {9y + sqrt 3 } right){3^x} + sqrt 3 y < 0)?

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có nhiều nhất (9) số nguyên (x) thỏa mãn ({9.3^{2x}} – left( {9y + sqrt 3 } right){3^x} + sqrt 3 y < 0)?

A. (6581). 

B. (3541). 

C. (6562). 

D. (6561).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có ({9.3^{2x}} – left( {9y + sqrt 3 } right){3^x} + sqrt 3 y < 0).

Đặt ({3^x} = t > 0).

Khi đó, bất phương trìnhtrở thành (9{t^2} – left( {9y + sqrt 3 } right)t + sqrt 3 y < 0).

Xét phương trình (9{t^2} – left( {9y + sqrt 3 } right)t + sqrt 3 y = 0) có hai nghiệm ({t_1} = y), (,{t_2} = frac{{sqrt 3 }}{9}).

Do (y in {mathbb{N}^*}) nên bất phương trìnhcó nghiệm là (frac{{sqrt 3 }}{9} < t < y).

Từ đó suy ra (frac{{sqrt 3 }}{9} < {3^x} < y) ( Leftrightarrow  – frac{3}{2} < x < {log _3}y).

Ứng với mỗi số nguyên dương (y) có nhiều nhất (9) số nguyên (x) thỏa mãn (x in left( { – frac{3}{2},;,{{log }_3}y} right)) 

( Leftrightarrow )(0 le {log _3}y le 8)( Leftrightarrow 1 le y le 6561).

Vậy có (6561) số nguyên dương (y) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ