Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình(left( {{{log }_2}x + x – 3} right)left( {{{log }_2}x – sqrt y } right)

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình(left( {{{log }_2}x + x – 3} right)left( {{{log }_2}x – sqrt y } right) < 0) có nghiệm nguyên (x)và số nghiệm nguyên (x) không vượt quá 10.  – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ