Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để phương trình (4{{cos }^{4}}x-8{{cos }^{2}}x-m+1=0) có 3 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn (left[ 0;frac{3pi }{2} right]?)

Chuyển đến thanh công cụ