Cho (z) và (w) là hai số phức liên hợp của nhau đồng thời thỏa mãn (frac{z}{{{w^2}}}) là số thực và (left| {z – w} right| = 2sqrt 3 ). Mệnh đề nào sau đây đúng? – Sách Toán


DẠNG TOÁN 42 TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Cho (z) và (w) là hai số phức liên hợp của nhau đồng thời thỏa mãn (frac{z}{{{w^2}}}) là số thực và (left| {z – w} right| = 2sqrt 3 ). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.(3 < left| z right| < 4). 

B. (left| z right| < 1). 

C. (left| z right| > 4). 

D. (1 le left| z right| le 3).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đặt (z = x + yi) với (x,y in mathbb{R}) ta được (w = x – yi). Điều kiện ({x^2} + {y^2} ne 0).

+ (left| {z – w} right| = 2sqrt 3  Leftrightarrow left| {2yi} right| = 2sqrt 3  Leftrightarrow {y^2} = 3 Leftrightarrow y =  pm sqrt 3 ).

+ (frac{z}{{{w^2}}} = frac{{x + yi}}{{{x^2} – {y^2} – 2xyi}} = frac{{(x + yi)({x^2} – {y^2} + 2xyi)}}{{{{({x^2} – {y^2})}^2} + 4{x^2}{y^2}}} = frac{{{x^3} – 3x{y^2} + (3{x^2}y – {y^3})i}}{{{{({x^2} – {y^2})}^2} + 4{x^2}{y^2}}})

Vì (frac{z}{{{w^2}}}) là số thực nên ( Rightarrow left| z right| = 2).

Vậy (1 le left| z right| le 3).

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ