Cho (y = f(x))xác định trên (left[ { – 4;4} right]) có đồ thị như hình vẽ. Biết ({S_1};,{S_2};,{S_3})có diện tích lần lượt là (4;1;4). Khi đó (intlimits_{ – 1}^1 {left( {1 – x} right)f’left( {4x} right)} ) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ