Cho số phức ({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1}} right| = 1) và (overline {{z_2}} left( {{z_2} – 1 + i} right) – 6i + 2) là một số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = {left| {{z_2}} right|^2} – left( {{z_1}overline {{z_2}}  + overline {{z_1}} {z_2}} right)). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ