Cho một miếng tôn mỏng hình chữ nhật (ABCD) với (AB = 4dm,AD = 9dm.) Trên cạnh (AD) lấy điểm (E) sao cho (AE = 3dm), trên cạnh (BC) lấy điểm (F) là trung điểm của (BC)( tham khảo hình 1). Cuộn miếng tôn lại một vòng sao cho cạnh(AB) và (DC) trùng khít nhau. Khi đó miếng tôn tạo thành mặt xung quanh của một hình trụ ( tham khảo hình 2). Thể tích(V) của tứ diện(ABEF) trong hình 2 bằng – Sách Toán

Cho một miếng tôn mỏng hình chữ nhật (ABCD) với (AB = 4dm,AD = 9dm.) Trên cạnh (AD) lấy điểm (E) sao cho (AE = 3dm), trên cạnh (BC) lấy điểm (F) là trung điểm của (BC)( tham khảo hình 1). Cuộn miếng tôn lại một vòng sao cho cạnh(AB) và (DC) trùng khít nhau. Khi đó miếng tôn tạo thành mặt xung quanh của một hình trụ ( tham khảo hình 2). Thể tích(V) của tứ diện(ABEF) trong hình 2 bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ