Cho (left( H right)) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y=sqrt{4-{{x}^{2}}}) và đường thẳng (y=2-x) (như hình vẽ bên). Biết diện tích của hình (left( H right)) là (S=api +b), với a, b là các số hữu tỉ. Tính (P=2{{a}^{2}}+{{b}^{2}}).

Cho (left( H right)) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y=sqrt{4-{{x}^{2}}}) và đường thẳng (y=2-x) (như hình vẽ bên). Biết diện tích của hình (left( H right)) là (S=api +b), với a, b là các số hữu tỉ. Tính (P=2{{a}^{2}}+{{b}^{2}}). – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ