Cho lăng trụ (ABC.A’B’C’) có đáy là tam giác đều cạnh (a,) cạnh bên bằng (4a) và tạo với đáy một góc ({{30}^{0}}.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) bằng


 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ (ABC.A’B’C’) có đáy là tam giác đều cạnh (a,) cạnh bên bằng (4a) và tạo với đáy một góc ({{30}^{0}}.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: D

  Tam giác (A’B’C’) là tam giác đều cạnh (a) nên ({{S}_{Delta A’B’C’}}=frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4}.)

  Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A) trên (left( A’B’C’ right).)

  Ta có góc giữa (AA’) và (left( A’B’C’ right)) là (widehat{AA’H}={{30}^{0}},) suy ra (AH=AA’.sin {{30}^{0}}=2a.)

  Thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) là (V=AH.{{S}_{A’B’C’}}=2a.frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4}=frac{sqrt{3}{{a}^{3}}}{2}) nên chọn đáp án D.

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Cho hàm số (fleft( x right)={{x}^{3}}+m{{x}^{2}}+nx-1) với (m,n) là các tham số thực thỏa mãn (m+n>0) và (7+2left( 2m+n right)
  2. Cho hàm số (y=fleft( x right).) Hàm số (y=f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. ​ Hàm số (gleft( x right)=fleft( x+1 right)+frac{{{x}^{3}}}{3}-3x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
  3. Tìm các giá trị thực của tham số (m) để phương trình (sqrt{2-x}+sqrt{1+x}=sqrt{m+x-{{x}^{2}}}) có hai nghiệm phân biệt.
  4. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành. Trên các đoạn (SA,SB,SC,SD) lấy lần lượt các điểm (E,F,G,H) thỏa mãn (frac{SE}{SA}=frac{SG}{SC}=frac{1}{3},frac{SF}{SB}=frac{SH}{SD}=frac{2}{3}.) Tỉ số thể tích khối (EFGH) với khối (S.ABCD) bằng:
  5. Tìm (m) để phương trình ({{x}^{6}}+6{{x}^{4}}-{{m}^{2}}{{x}^{3}}+left( 15-3{{m}^{2}} right){{x}^{2}}-6mx+10=0) có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc (left[ frac{1}{2};2 right]?)
  6. Cho đồ thị (left( {{C}_{m}} right):y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+left( 1-m right)x+m.) Khi (m={{m}_{0}}) thì (left( {{C}_{m}} right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ ({{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}) thỏa mãn (x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=4.) Khẳng định nào sau đây đúng?
  7. Có bao nhiêu điểm (M) thuộc đồ thị hàm số (y=frac{x+2}{x-1}) sao cho khoảng cách từ (M) đến trục tung bằng hai lần khoảng cách từ (M) đến trục hoành?
  8. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp một tứ diện đều cạnh (a) là
  9. Cho tứ diện (ABCD) có (AB=2a,AC=3a,AD=4a,widehat{BAC}=widehat{CAD}=widehat{DAB}={{60}^{0}}.) Thể tích khối tứ diện (ABCD) bằng  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ