Cho khối lăng trụ tam giác (ABC.A’B’C’) có đáy là tam giác vuông tại (A), (AB = 1), (BC = 2),(widehat {CBB’} = 90^circ ), (widehat {ABB’} = 120^circ ). Gọi (M) là trung điểm cạnh (AA’), biết (dleft( {AB’,CM} right) = frac{{sqrt 7 }}{7}). Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ