Cho hs (fleft( x right) = left{ begin{array}{l}{x^2} – 1{rm{ }}\{x^2} – 2x + 3end{array} right.Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = left{ begin{array}{l} {x^2} – 1{rm{ }}\ {x^2} – 2x + 3 end{array} right.)  (begin{array}{l} {rm{khi }}x ge {rm{2}}\ {rm{khi }}x . Tích phân (intlimits_0^{frac{pi }{2}} {fleft( {2sin x + 1} right)cos xdx} ) bằng A. (frac{{23}}{3}.) B. (frac{{23}}{6}.) C. (frac{{17}}{6}.) D. (frac{{17}}{3}.)   Lời giải tham khảo: […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ