Cho hình nón (left( T right))đỉnh (S), có đáy là đường tròn (left( {{C_1}} right))tâm (O), bán kính bằng 2, chiều cao hình nón (left( T right))bằng 2. Khi cắt hình nón (left( T right))bởi mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn (SO)và song song với đáy của hình nón, ta được đường tròn(left( {{C_2}} right)) tâm (I). Lấy hai điểm (A) và (B)lần lượt trên hai đường tròn (left( {{C_2}} right))và (left( {{C_1}} right))sao cho góc giữa (overrightarrow {IA} ) và (overrightarrow {OB} ) là ({60^0}). Thể tích của khối tứ diện (IAOB) bằng – Sách Toán

Cho hình nón (left( T right))đỉnh (S), có đáy là đường tròn (left( {{C_1}} right))tâm (O), bán kính bằng 2, chiều cao hình nón (left( T right))bằng 2. Khi cắt hình nón (left( T right))bởi mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn (SO)và song song với đáy của hình nón, ta được đường tròn(left( {{C_2}} right)) tâm (I). Lấy hai điểm (A) và (B)lần lượt trên hai đường tròn (left( {{C_2}} right))và (left( {{C_1}} right))sao cho góc giữa (overrightarrow {IA} ) và (overrightarrow {OB} ) là ({60^0}). Thể tích của khối tứ diện (IAOB) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ