Cho hình lăng trụ đứng có thể tích V và có đáy là tam giác đều khi diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì độ dài cạnh đáy bằng bao nhiêu?Câu hỏi: Cho hình lăng trụ đứng có thể tích V và có đáy là tam giác đều. Khi diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì độ dài cạnh đáy bằng bao nhiêu? A. (sqrt[3]{{4V}}.) B. (sqrt[3]{V}.) C. (sqrt[3]{{2V}}.) D. (sqrt[3]{{6V}}.)   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ