Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’). Biết (AA’ = a), (A’C = asqrt 5 ) và góc giữa hai mặt phẳng (left( {A’BC} right)) và (left( {ABCD} right)) bằng ({45^^circ }). Thể tích (V) của khối hộp chữ nhật đã cho tính theo (a) là – Sách Toán

Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’). Biết (AA’ = a), (A’C = asqrt 5 ) và góc giữa hai mặt phẳng (left( {A’BC} right)) và (left( {ABCD} right)) bằng ({45^^circ }). Thể tích (V) của khối hộp chữ nhật đã cho tính theo (a) là – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ