Cho hình chóp S.ABCD có (SA = x,,left( {0Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có (SA = x,,left( {0 , tất cả các cạnh còn lại bằng nhau và bằng 1. Với giá trị nào của x thì thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất? A. (x = frac{{sqrt 3 }}{3}.) B. (x = frac{{sqrt 2 }}{2}.) C. (x = frac{{sqrt 6 }}{2}.) […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ