Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A$ và có (AB=a,BC=asqrt{3},) mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (left( ABC right)). Thể tích V của khối chóp S.ABC là

Chuyển đến thanh công cụ