Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, (SAbot left( ABC right)), AB=a. Biết góc giữa đường thẳng AC và mặt phẳng (left( SBC right)) bằng (30{}^circ ). Thể tích khối chóp S.ABC bằng

Chuyển đến thanh công cụ