Cho hàm số (y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+m,) có đồ thị (left( C right)) với (m) là tham số thực. Gọi (A) là điểm thuộc đồ thị (left( C right)) có hoành độ bằng 1. Tìm (m) để tiếp tuyến (Delta ) với đồ thị (left( C right)) tại (A) cắt đường tròn (left( gamma right){{left( x-1 right)}^{2}}+{{left( y-1 right)}^{2}}=4) tạo thành một dây cung có độ dài nhỏ nhất.

Cho hàm số (y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+m,) có đồ thị (left( C right)) với (m) là tham số thực. Gọi (A) là điểm thuộc đồ thị (left( C right)) có hoành độ bằng 1. Tìm (m) để tiếp tuyến (Delta ) với đồ thị (left( C right)) tại (A) cắt đường tròn (left( gamma right){{left( x-1 right)}^{2}}+{{left( y-1 right)}^{2}}=4) tạo thành một dây cung có độ dài nhỏ nhất. – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ