Cho hàm số (y=fleft( x right)) và đồ thị hình bên là đồ thị của đạo hàm (f’left( x right)). Hỏi đồ thị của hàm số (gleft( x right)=left| 2fleft( x right)-{{left( x-1 right)}^{2}} right|) có tối đa bao nhiêu điểm cực trị ?

Chuyển đến thanh công cụ