Cho hàm số (y = f(x) = a{x^4} + b{x^2} + c)có đồ thị như hình vẽ. Biết (y = f(x)) đạt cực trị tại ({x_1}

Chuyển đến thanh công cụ