Cho hàm số (y = fleft( x right)). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt (M = mathop {max }limits_{left[ { – 2;6} right]} fleft( x right),;m = mathop {min }limits_{left[ { – 2;6} right]} fleft( x right)), T = M + m. Hỏi mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Chuyển đến thanh công cụ