Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = left( {x – 7} right)left( {{x^2} – 9} right),,,forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {left| {a{x^3} + bx} right| + 2m + 3} right)) với (a.b > 0) có ít nhất 3 điểm cực trị? – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = left( {x – 7} right)left( {{x^2} – 9} right),,,forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {left| {a{x^3} + bx} right| + 2m + 3} right)) với (a.b > 0) có ít nhất 3 điểm cực trị? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ