Cho hàm số (y, = ,fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right), = ,12xleft( {{x^2}, – ,x, – ,2} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left( { – ,10,;,10} right)) để hàm số (y, = ,fleft( {left| x right|, + ,m} right)) có (7) điểm cực trị? – Sách Toán

Cho hàm số (y, = ,fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right), = ,12xleft( {{x^2}, – ,x, – ,2} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left( { – ,10,;,10} right)) để hàm số (y, = ,fleft( {left| x right|, + ,m} right)) có (7) điểm cực trị? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ