Cho hàm số (f(x) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} – x}&{{rm{ khi }}x ge 0}x&{{rm{ khi }}x


DẠNG TOÁN 41 TÍCH PHÂN HÀM ẨN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Cho hàm số (f(x) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} – x}&{{rm{ khi }}x ge 0}\x&{{rm{ khi }}x < 0}end{array}} right.). Khi đó (I = intlimits_{ – frac{pi }{2}}^{frac{pi }{2}} {cos xfleft( {sin x} right)} dx)bằng

A.( – frac{2}{3}).

B. ( – 1).

C. ( – frac{1}{3}).

D. ( – frac{4}{3}).

GY::

Đặt (t = sin x Rightarrow dt = cos xdx). Đổi cận (left{ begin{array}{l}x =  – frac{pi }{2} Rightarrow t =  – 1\x = frac{pi }{2} Rightarrow t = 1end{array} right.).

( Rightarrow I = intlimits_{ – 1}^1 {fleft( t right)dt}  = intlimits_{ – 1}^1 {fleft( x right)dx} )

Do (f(x) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} – x}&{{rm{ khi }}x ge 0}\x&{{rm{ khi }}x < 0}end{array}} right.)

( Rightarrow I = intlimits_{ – 1}^0 {xdx}  + intlimits_0^1 {left( {{x^2} – x} right)dx}  =  – frac{2}{3}).

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ