Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm liên tục trên đoạn (left[ {1;3} right]) và thỏa mãn (f(1) = – frac{1}{2}) và (frac{{f(x) – xf'(x)}}{{{f^2}(x)}} = 3{x^2} – 1,forall x in [1;3].) Giá trị của tích phân (intlimits_2^3 {f'(x)dx} ) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm liên tục trên đoạn (left[ {1;3} right]) và thỏa mãn (f(1) = – frac{1}{2}) và (frac{{f(x) – xf'(x)}}{{{f^2}(x)}} = 3{x^2} – 1,forall x in [1;3].) Giá trị của tích phân (intlimits_2^3 {f'(x)dx} ) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ