Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right))là đường cong như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {2x + 1} right) – 2x + 2)trên đoạn (left[ { – 2;frac{1}{2}} right])bằng – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right))là đường cong như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {2x + 1} right) – 2x + 2)trên đoạn (left[ { – 2;frac{1}{2}} right])bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ